نوشته‌های آقای لامپ

۱۳ بهمن ۱۳۹۰

این من نیستم


فارغ از اسمم که معنای "مهشور" دارد، آنقدر‌ها هم کسی مرا نمی‌شناسد...
زشت چیست؟ مودب کسیت؟
ما خود را درگیر خودسانسوری‌های احمقانه و کلیشه‌ای کردیم...!
من این نیستم!
آهای زندگی، دوست دارم فحشت بدهم! اما [. . . ــبـــوقـــ . . .]