نوشته‌های آقای لامپ

۰۱ مهر ۱۳۹۱

پیامبران ظاهر


قاصدکی را که می‌گرفتم به دنبال چشم و گوش و لبش می‌گشتم که نداشت؛
قاصدک‌ها پیام‌آورانی بودند که نه چشمی برای دیدن و نه گوشی برای شنیدن و نه لبی برای سخن گفتن داشتند.
پیامبران ظاهر!