نوشته‌های آقای لامپ

۱۳ دی ۱۳۹۱

قبر


هزار دانه کاشتم، با عشق؛ یکیشان جوانه نزد!
                                تو را به چه امید به خاک سپردم، با هزاران عشق؟