نوشته‌های آقای لامپ

۱۵ اسفند ۱۳۹۱

مومن باشیم به مذهب دل


به دنیا آمدیم که تفریح کنیم و خوش باشیم،
اما به خاطر اینکه از شر کنجکاوی دیگران خلاص شویم فعلا تفریح را کنار گذاشته و مثل دیگران زندگی میکنیم . . .