نوشته‌های آقای لامپ

۳۱ خرداد ۱۳۹۲

خدا خوب درکمان می‌کند


امروز صبح همینطور که با خدا تاب بازی می‌کردم گفتم: " خدا، میدونی چیه؟ همیشه درد مشترک هست، همیشه حرف مشترک هست... اما هیچ وقت درک مشترک نبوده! "
خدا از تاب پیاده شد و با بغض نگاهم کرد و گفت: " درکت می‌کنم . . . ! "