نوشته‌های آقای لامپ

۱۸ دی ۱۳۹۲

انگار دلت اشغال است


صدای خر خر گوسفند قربانی شده مثل صدای خر خر تلفن بود وقتی صدایت بالا نمی‌آمد، وقتی دلم تنگ بود وقتی دلت گرفته بود و من پشت تلفن صدای پژواک "الو... الو..." خودم را فقط میشنیدم
وقتی که امکانات مثل امروز نبود
تو از من خیلی خیلی دور بودی، مثل الآن که کنارم نشتی ولی خیلی خیلی دوری
دلت تو نمیگیرد؟
دل من که وقت و بی وقت شماره‌ی تو را میگیرد و تو هم اشغالی . . .