نوشته‌های آقای لامپ

۰۹ اسفند ۱۳۹۲

بیا ترانه بخریم


بیا ترانه بخریم، بیا ترانه بخوانیم
مثل خواننده‌ها که احساسات دیگران را فریاد میزنند، بیا ترانه بخریم، بیا ترانه بخوانیم
بیا ترانه کسانی که نمی‌توانند فریاد بزنند را بلند فریاد بزنیم، به جای آن‌ها با صدای ما
بعد عمری که صدایمان لرزان شد، بیا ترانه بسراییم بیا ترانه بفروشیم
بیا ترانه بفروشیم به آنان که ترانه میخرند و به جای ما فریاد میزنند
بیا مثل روسپی‌ها که تن می‌فروشند، احساس بفروشیم!