نوشته‌های آقای لامپ

۱۶ بهمن ۱۳۹۲

ترحم


من هر کسی را دوست خطاب نمیکنم! بعضی واژه‌ها مقدس هستند، هیچ وقت نخواستم تقدس کلام را حرام هر کسی کنم!

اما شما برای من یک دوستید، بودید، دوستید، بودید...! اح اما چه سود که شما طمع‌کارید! به یک دوست راضی نیستید و همه را با سیاست کنار خودتان نگه میدارید، من سیاستم برای دشمنانم هست نه دوستانم! دوست صداقت می‌خواهد نه سیاست!

دیپلمات شدید و من مشابه یک بسیجی! شدید قهرمان من و من شیفته‌ی شما، حالا منه بسیجی بی‌ترمز شدم!

گاهی شما را لایق ترحم میبینم، اما جواب صداقتم به سیاست شما چیزی جز آشوب نیست! حالا بنشین و نظاره گر باش که چگونه انقلاب میکنم. قهرمان شکست خورده، من به آنی تغییر میکنم!
و شما چقدر لایق ترحم هستید . . .