نوشته‌های آقای لامپ

۲۸ فروردین ۱۳۹۳

حافظ همیشه صحبت جانانه میکند


حافظ همیشه صحبت جانانه میکند
                    با دل نوای سـاغر و پیمانه میکند
ما را به بحر خودش میکشد و باز
                    با ما حدیث سرو و گل ناز میکند
                                                  # لامپ سوخته

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت                              

                              روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت

گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود                              
                              بار بر بست و به گردش نرسیدیم و برفت

بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم                              
                              وز پی اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت

عشوه می داد که از کوی ارادت نروم                              
                              دیدی آخر که چسان عشوه خریدیم و برفت

شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن                              
                              در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت

همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم                              
                              کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت
# حافظ