نوشته‌های آقای لامپ

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

مجلس شورا - حسین پناهی


و صدایی شنیدم که می‌گفت " تو "
و قطاری که تکرار می‌کرد:
تو تو تو تو
تو تو تو تو تو تو
تو تو تو
تو تو تو تو تو تو تو . . .
حسین پناهی