نوشته‌های آقای لامپ

۱۱ آذر ۱۳۹۳

هیهات که دوریمن گم شده‌ام تا به تجسس تو بیایی
    هیهات که دوری و نفهمی که بیایی . . .