نوشته‌های آقای لامپ

۰۹ بهمن ۱۳۹۳

دلبر که کشته و باز میکشددلبر به خال لبش کشت و میکشد
      غمزه رها کن که طبیبم رهام کرد . . .