نوشته‌های آقای لامپ

۲۷ خرداد ۱۳۹۵

من به همینطور بودنت قانعممن به همینطور بودنت قانعم
        نمی‌توانم برای بیشتر داشتنت خطر هرگز نداشتنت را تحمل کنم . . . !

+