نوشته‌های آقای لامپ

۱۷ دی ۱۳۹۵

دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدن!
فرصت شمار صحبت کز این دوراهه منزل                                     

                                     چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدنغزل ۳۹۲ حافظ